Allmänna villkor

Ungdomspool.se är en webbplats som knyter ihop personer som vill hjälpa till att utföra uppdrag med personer som vill ha hjälp med ett uppdrag. Läs noga igenom våra allmänna villkor och regler. När du använder dig av servicen på hemsidan accepterar du att följa våra förhållningsregler. Om du inte vill följa våra villkor och regler, kan du tyvärr vare sig köpa eller sälja tjänster via Ungdomspool.se. Du ska vara över 18år för att använda tjänsten. Mer pedagogisk information om hur det fungerar hittar du under länken ”Så fungerar det” högt upp på hemsidan.

Följande information gäller användandet av servicen erbjuden av Ungdomspool.se:

Utförare av uppdrag kallas i fortsättningen för ”ungdom” medan personer som får en tjänst utförd kallas för ”kund”. Med termen ”användare” menas både kunder och ungdomar. Med ”Ungdomspool.se” menas både webbplatsen ungdomspool.se och företaget Jobbavitt AB. 

 1. Kunden betalar endast det pris som görs upp med ungdomen. Är priset 100kr per timme så är det 100kr/h som kommer att debiteras. Inga extra avgifter tillkommer. Detta förutsatt att kunden är berättigad till RUT-avdrag och godtar att få räkningen via epost.
 2. Lönen till ungdomen är detsamma som priset för kunden. Har man gjort upp om ett pris på 100kr per timme så är lönen till ungdomen också 100 kr per timme inklusive semesterersättning.
 3. Användare av webbplatsen varken betalar eller tar emot någon betalning av andra användare. All betalning sker till Bankgiro 723-4941 mot faktura utställd av Jobbavitt AB (556842-2496) som äger ungdomspool.se.
 4. Jobbavitt AB begär in RUT-avdraget från skatteverket och betalar moms, arbetsgivaravgifter, samt lön till ungdomen. Jobbavitt AB betalar även in lagstadgad pensionsinbetalning på 10,21% genom arbetsgivaravgiften.
 5. Ungdomspool.se står för en ansvarsförsäkring som täcker skada på egendom som uppkommit av en ungdoms tjänsteutförande.
 6. De enda tjänster som får tillhandahållas genom ungdomspool.se är RUT-tjänster.
 7. Arbete genom ungdomspool.se får inte utföras av närstående. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Du får ej heller utföra arbete hos dig själv genom ungdomspool.se. (Detta pga reglerna för RUT-avdrag.)
 8. Kunden binder sig att hålla med den utrustning som krävs för uppdraget, såsom gräsklippare inklusive bränsle, dammsugare, strykjärn eller dylikt.
 9. Timpriset ska vara mellan 35 och 175kr.
 10.  

 11. Ungdomar kan endast utgöras av privatpersoner i ålder mellan att nyss ha fyllt 18 år och att under innevarande år fylla 25 år, med svenskt personnummer. Ungdomspool.se är ett initiativ för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och det är anledningen till denna begränsning. Varje aktiv ungdom har rätt att minst en gång om året få ut ett tjänstgöringsintyg att använda för att söka tillsvidareanställning på annat håll.
 12. Det är viktigt att ungdomen själv bedömer aktuellt uppdrag möjligt att utföra helt utan risk för personskador.
 13. Lön utbetalas först efter att kunden genom betalning bekräftat att arbetet utförts till belåtenhet enligt rapporterad tid och rapporterat pris.
 14. Ingen reseersättning utgår. Ungdomen får själv avgöra hur långt bort denne är villig att ta uppdrag.
 15. Ungdomen tidsrapporterar efter varje arbetstillfälle direkt på webbplatsen – ungdomspool.se­ – och när en lönesumma av minst 1000 kr inarbetats så kan ungdomen välja att skicka in sin tidrapport och inom ca 35 dagar därefter få ut sin lön (förutsatt att kunden accepterat arbetet genom att betala för arbetet).
 16. Tidsredovisning ska ske samma dag som arbetstillfället.
 17.  

 18. Kunder kan endast utgöras av privatpersoner berättigade till RUT-avdrag. Om skatteverket nekar utbetalning av RUT-avdragsbeloppet så faktureras kunden även för detta belopp.
 19. Uppdrag som är påbörjade kan inte avbrytas utan att pengarna betalas ut till utföraren. Uppdragen kan endast avbokas en viss tid innan de ska påbörjas.
 20. Kunder är skyldiga att betala för den service som tillhandahållits om inte annat är överenskommet.
 21. Ungdomarna har inte bedömts i lämplighetshänseende eller granskats ur brottsregister. Det är upp till varje kund att bedöma lämpligheten för aktuell ungdom att utföra aktuellt uppdrag.
 22. Kunden accepterar att instruera ungdomen hur uppdraget ska utföras på ett säkert sätt för att uppfylla kundens önskemål.
 23. Kunden bekräftar härmed att denne har täckning för RUT-avdrag på de tjänster som utförs. Om inte RUT-avdrag utbetalas av skatteverket så kommer även den summan faktureras till kunden.
 24. Kunden accepterar härigenom följande betalningsvillkor: 10 dagar netto mot 8% ränta och administrativ kostnad på 35kr per påminnelse om kunden ej betalat i tid.
 25. Om kunden inte är nöjd med uppdraget utan önskar bestrida fakturan ska kunden inom 10 dagar efter fakturans utfärdande höra av sig till info@ungdomspool.se med texten ”Faktura nr XXXX bestrides” i ämnesraden.
 26. Fakturan mejlas till kunden. Om kund istället önskar utskriven faktura som postas till kunden tillkommer en administrativ kostnad på 35kr per faktura.
 27.  

 28. All text, bilder, filmer, kod, design mm ägs helt och hållet av Jobbavitt AB och får inte kopieras utan skriftligt godkännande från VD för Jobbavitt AB.
 29. Ungdomspool.se har rätt att publicera uppdragen eller delar av uppdraget även utanför egna hemsidan i marknadsföringssyfte, och i tidningsartiklar etc.
 30. Ungdomspool.se kan inte hållas ansvarig för driftsstopp, då sidan ligger nere, och eventuella konsekvenser det får för användarna.
 31. Utöver det som täcks in av ansvarsförsäkringen kan ej Ungdomspool.se ställas till svars till skada som uppstått i samband med ett uppdrag eller i kommunikation med användare. Uppstår ytterligare problem/bedrägeri/stöld är detta en tvist att ta direkt mellan användarna som privatpersoner. Ungdomspool.se tar inget ansvar för användarnas handlingar.
 32. Ungdomspool.se tar inte del av interaktionen mellan användarna. Inte heller har Ungdomspool.se någon kontroll över kvaliteten, timing, misslyckade att leverera eller någon annan aspekt erbjuden av användarna.
 33. Eftersom Ungdomspool.se endast förmedlar uppdrag och inte är involverade i den direkta kontakten mellan användarna måste dispyter/meningsskiljaktigheter som uppstår mellan användarna tas direkt mellan dessa.
 34. Som medlem på Ungdomspool.se måste du registrera korrekta kontaktuppgifter. Detta innebär korrekt namn, adress, telefonnummer, e-mail och annan begärd information. Om du bara har mobiltelefonnummer så måste det vara registrerat med namn hos någon mobiloperatör. Viss personlig information kommer att döljas utåt men finns tillgänglig internt hos Ungdomspool.se.
 35. Kontot är personligt. En och samma person får bara ha ETT aktivt konto. Två konton får inte finnas registrerade med samma personnummer. I så fall kommer båda dessa två konton att raderas. Användaren är ansvarig för att behålla lösenord och annan viktig information konfidentiell. Användaren är ansvarig fullt ut för den aktivitet som sker på dennes konto under hans/hennes lösenord. Vid misstanke om att någon obehörig använder sig av någon annans konto måste Ungdomspool.se kontaktas omedelbart.
 36. Uppdrag som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan verka stötande är ej tillåtna. Inte heller är det tillåtet att länka till andra internetsidor med sådant innehåll.
 37. Användaren får inte kontakta annan i ärenden med spam-liknande innehåll. Med spam-liknande innehåll avses sådant som uppenbart kan betraktas som icke relevant för ändamålet. Det är inte heller tillåtet att marknadsföra andra Internettjänster, företag, sajter eller produkter, eller att samla in namn och e-mailadresser utan användarens skriftliga godkännande.
 38. Användaren måste följa svensk lag när denne använder Ungdomspool.se. Det innebär t.ex. att spridande av copyrightskyddat material inte är tillåtet, att andra olagliga aktiviteter som exempelvis hets mot folkgrupp, trakasserier och mobbning kan komma att leda till polisanmälan.
 39. Samtliga dessa villkor gäller även vid modifiering av registrerat uppdrag efter publicering.
 40. Överträdelse mot våra villkor kan leda till avstängning från Ungdomspool.se och i vissa fall dessutom till polisanmälan. Ungdomspool.se förbehåller sig rätten att avgöra när en användare bryter mot reglerna på Ungdomspool.se.
 41. Ungdomspool.se kan när som helst avsluta ett konto.
 42. Genom att fylla i och skicka personuppgifter till Ungdomspool.se, ger användaren sitt samtycke till att Ungdomspool.se behandlar dessa i syfte att tillhandahålla tjänster kopplade till webbsidan Ungdomspool.se och eventuellt textmaterial baserat på denna sida. Användaren kan när som helst återkalla lämnat samtycke och begära att få sitt konto inaktivt (ej helt raderat på alla kopplingar). Användaren kan även få besked om hur uppgifterna används. Sådana önskningar ska anges mejlvägen till info@ungdomspool.se.
 43. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är t ex inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.
 44. Ungdomspool.se använder sig av cookies.
 45. Användaren är personligen ansvarig för uppdragets innehåll, dess riktighet och utförandet av sina erbjudna tjänster. Användaren är skyldig att ersätta skada som förorsakas Ungdomspool.se genom att han/hon inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.
 46. Användarna äger inte rätt att i något avseende företräda Ungdomspool.se eller att företa rättshandlingar i Ungdomspool.se:s namn.
 47. Ungdomspool.se har rätt att spara all kontohistorik och publicera detta på hemsidan även efter att kontot är inaktivt. Detta eftersom det finns stora kopplingar som gör att det inte går att helt radera ett enskilt konto.
 48. Ungdomspool.se förbehåller sig rätten att sända ut nyhetsbrev och annan information.
 49. Genom att bekräfta godkänns också att Ungdomspool.se och Jobbavitt AB hanterar användarens uppgifter i enlighet med PuL.

 

Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden. Därför ska du med jämna mellanrum läsa igenom de regler som gäller för användande av Ungdomspool.se.
UppdragAllmänna villkor
Så fungerar detVanliga frågor (FAQ)
SupportKontakt
Sök